عطا دادن

عطا دادن
محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند عطا به وي داد، بايد ديد كه آن عطا چه باشد و عطا دهنده معروف بود يا مجهول، يا زن جوان بود يا پير، آنگاه تعبير كند. اگر بيند كه آن چنان بود كه مردم آن دوست دارند، دليل بر نيكوئي، اگر به خلاف اين بود، دليل برمضرت است. اگر بيند آن عطا به وعده خطا بود، دليل بر دروغ و عشوه بود. اگر آن عطا جامه بود، يا ميوه يا چيزي شيرين، دليل است كه با بزرگان پيوندد و منفعت يابد. اگر بيند كه جهودي يا ترسائي عطائي به وي داد، دليل است كه عطا دهنده مسلمان شود. ابراهيم كرماني گويد: اگر ديد كه كسي عطائي به وي داد و او بگرفت و شكر گفت، دليل بر زيادتي مال بود و تندرستي. اگر شكر نگفت به خلاف اين است

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream