عطر

عطر

ابن سيرين گويد :
اگر بيند که با خود بوي خوش داشت  و بيننده عالم بود دليل است که مردم از علم او فائده برند اگر اين خواب را توانگر بيند دليل است که مردم را از مال او فائده رسد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن عطر به خواب بر نه و جه است.
اول: ثناي نيكو (مدح وثنا).
دوم: سخن خوش شنيدن.
سوم: علم سود بخش و نافع.
چهارم: طبع نيكو (طبع وقريحه خوب).
پنجم: مجلس علم.
ششم: مردي كريم وبزرگوار.
هفتم: سخني با فرهنگ (گفتاري اديبانه وبا فرهنگ).
هشتم: دين پاك.
نهم: خبري خوش از دوستي شنيدن.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
عموم بوهاي خوش در خواب تعبير خوب دارند و بوهاي بد تعابير نامطلوب. حتي اگر بوئي خوش باشد ولي شما در خوابتان آن را نپسنديد و احساس کنيد دوست نداريد تعبير بوي نا خوش را دارد. عطر از جمله بو هاي خوش است و هر چه بيشتر در خواب از عطري خوشتان بيايد و لذت ببريد بهتر است و تعبير خوب تري دارد. اگردر خواب ببينيد شيشه اي عطر داريد که بوي خوش مي دهد اما هنوز در آن را نگشوده و مصرف نکرده ايد خواب شما مي گويد فرصتي نيک و بزرگ براي شما به وجود مي آيد که مي توانيد هم خودتان بهره ببريد و هم ديگران را بهره مند کنيد. اگر کسي شيشه اي عطر به شما داد نشان آن است که فرصتي در اختيار شما قرار مي دهد و شانسي به شما مي بخشد و اگر شما به کسي شيشه اي عطر داديد به او فرصت و امکان مي دهيد. حال اگر در خواب ديديد که کسي عطر مصرف کرده و بوي خوش مي دهد براي بيننده خواب خوب است نه مصرف کننده عطر. اين خواب مي گويد بيننده خواب با انساني خوش نام و بلند آوازه آشنا مي شود. اگر کسي که عطر را مصرف کرده بود آشنا بود و شما او را به نام مي شناختيد آشنائي به شما خدمتي انجام مي دهد. اگر در خواب ديديد خودتان عطري خوش بو مصرف کرده ايد خواب تان مي گويد کاري مي کنيد که مردم از شما خوب مي گويند و شما را مي ستايند. روي هم رفته عطر و بوهاي خوش در خواب ما تعابير خوب دارند و غالبا به حسن شهرت و نام آوري و مدح و ستايش تعبير مي شوند
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ بوييدن رايحه اي خوش بو در خواب ، علامت روبرو شدن با وقايع نشاط آور است .
2ـ اگر خواب ببينيد بدن يا لباس خود را معطر مي كنيد ، نشانة آن است كه مي كوشيد مورد ستايش قرار بگيريد و در اين امر اقبال مي يابيد .
3ـ اگر خواب ببينيد از بوييدن عطري سرمست مي شويد ، علامت آن است كه در لذت جويي افراط خواهيد كرد .
4ـ اگر خواب ببينيد در شيشة عطر را مي بنديد ، نشانة آن است كه چيز باارزشي را از دست خواهيد داد .
5ـ شكستن شيشة عطر در خواب ، نشانة آن است كه عزيزترين آرزوها و خواسته هاي شما به شكل مصيبت باري پايان مي يابد .
6ـ اگر خواب ببينيد عطر درست مي كنيد ، نشانة آن است كه دوستاني دلخواه خواهيد داشت . و كارها به بهترين نحو ممكن انجام خواهد شد .
7ـ اگر دختري خواب ببيند آب وان را معطر مي كند ، علامت آن است كه با حوادثي نشاط آور روبرو خواهد

شد . اما اگر خواب ببيند مردي به او عطر هديه مي دهد ، علامت آن است كه تفريحاتي لذتبخش ولي خطرناك را تجربه خواهد كرد

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream