عقاب

عقاب

حضرت دانيال گويد: عقاب درخواب، پادشاه قوي و با هيبت و ستمگر بود، چنانكه همه كس از او بترسد. اگر بيند عقاب را فراگرفت يا شخصي بدو داد و آن فرمانبر و مطيع او بود، دليل كه در نزد پادشاه خاص و مقرب شود. اگر ديد عقاب او را برگرفت و بر هوا برد، دليل كه به فرمان پادشاه سفري نمايد و در آن بزرگي و ناموري يابد.
محمدبن سيرين گويد: اگر ديد عقاب به كوچه فرود آمد، دليل كه پادشاه در آن كوچه فرود آيد. اگر بيند كه مردم آن كوچه عقاب بكشتند، دليل كه پادشاه مملكت معزول شود يا هلاك شود. اگر بيند عقاب وي را بگرفت، دليل كه در پناه پادشاه شود. اگر بيند عقاب از دهان چيزي درآورد و بدو داد، دليل كه بقدر آن چيز از پادشاه عطا يابد. اگر بيند عقاب از دست او بپريد و رشته يا چيزي ديگر در دست او بماند، دليل كه پادشاه بر وي خشم گيرد و او را از خود دور گرداند و چيزي از مال بستاند.
ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه از عقاب شكار همي گرفت، دليل كه مال و خزانه پادشاه در تصرف او درآيد. اگر بيند عقاب وي را به منقار يا به چنگال بزد، دليل كه او را از پادشاه جنگ و خصومت بود. اگر بيند عقاب بخورد يا پر او را بكند، دليل كه به قدر آن از پادشاه مال و نعمت يابد. اگر بيند كه عقاب بر سر و روي وي نشسته بود، دليل كه وي را پسري آيد و پادشاه شود.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد: عقاب در خواب دو وجه است. اول: پادشاه ظالم و ستمگر و خونخوار. دوم: عالم بي ديانت و حيلتي بود. و بعضي گفته اند: اگر كسي بيند عقاب داشت، دليل كه عمر او دراز بود.
لوک اويتنهاو مي گويد :
عقاب
درحال پرواز : آرزوهاي شما بر آورده خواهند شد
شليک کردن به آن : از دست دادن چيزي
در يک قفس مشکلات خانوادگي

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد عقابي بالاي سر شما پرواز مي كند ، نشانة آن است كه براي رسيدن به آرزوهاي بزرگ خود به سختي مي كوشيد و عاقبت به آرزوهاي خود دست مي يابيد .
2ـ اگر خواب ببينيد عقابي بر قلة كوهي دوردست فرود مي آيد ، علامت آن است كه به بالاترين مقام ممكن در كشور دست خواهيد يافت .
3ـ ديدن جوجه هاي عقاب در آشيانه ، علامت معاشرت با مردمي والامقام و همچنين كسب ثروت و استفاده از سخنهاي عاقلانة دوستان خود است .
4ـ اگر خواب ببينيد عقابي شكار كرده ايد ، دلالت بر آن دارد كه به بزرگترين آرزوهاي خود خواهيد رسيد و بر دشمنان خود فاتح خواهيد شد و ثروت بي كراني بدست مي آوريد .
5ـ اگر خواب ببينيد گوشت عقاب مي خوريد ، نشانة داشتن اراده اي قوي است كه تا دم مرگ هم وجود شما را ترك نمي كند . شما به زودي صاحب ثروتي كلان خواهيد شد .
6ـ ديدن عقاب مرده در خواب ، نشانة آن است كه به زودي مقام وثروتي كه داريد از چنگتان در مي آورند .

7ـ اگر خواب ببينيد به پشت عقابي سوار شده ايد ، نشانة آن است كه براي كسب دانش و ثروت طي مسافرتي طولاني به سرزميني ناشناخته مي رويد و به هدف خود دست مي يابيد

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream