علايم راهنمائي و رانندگي

علايم راهنمائي و رانندگي
مولف گويد:
علائم راهنمائي ورانندگي به منزله کساني هستند که در زندگي اقدام به نصيحت و راهنمائي مي کنند
ديدن تابلوي راهنمائي زرد رنگ به منزله خطري است که انسان را در آنجا تهديد مي کند
تابلوهاي ناخوانا نشانه راهنمايان نا آگاه مي باشد

. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*