علايم راهنمائي و رانندگي

Advertisements

علايم راهنمائي و رانندگي
مولف گويد:
علائم راهنمائي ورانندگي به منزله کساني هستند که در زندگي اقدام به نصيحت و راهنمائي مي کنند
ديدن تابلوي راهنمائي زرد رنگ به منزله خطري است که انسان را در آنجا تهديد مي کند
تابلوهاي ناخوانا نشانه راهنمايان نا آگاه مي باشد

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*