علف

علف

منوچهر مطيعي تهراني گويد:  ديدن علف در خواب اگر سبز و تازه باشد خوب است و اگر خشک و زرد باشد نيکو نيست و غم و رنج و ابتلا و گرفتاري تعبير مي شود. اگر ببينيد علف از زمين مي چينيد خير و خوبي مي يابيد. اگر علف را به عنوان وجين مي چينيد اصلاح مي کنيد و کاري نيک انجام مي دهيد. اگر ببينيد يک بغل علف داريد و سبز و تازه است به طوري که حتي بوي آن را استشمام مي کنيد خوب است و به اندازه آن سود عايدتان مي گردد ولي اگر زرد باشد و خشک خوب نيست. ديدن علفزار در خواب کامروايي است.
لوک اويتنهاو مي گويد :
علف : مراقب کلاهبرداران باشيد
بريدن علف : افزون شدن دارائيهايتان
روي علف دراز کشيدن : بيماري

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد علف مي چينيد ، علامت آن است كه از زندگي خود نتيجه اي خيرآميز خواهيد ديد . اگر كشاورزي چنين خوابي ببيند ، علامت آن است كه محصولاتي فراوان برداشت خواهد كرد .
2ـ اگر در خواب مزرعه اي ببينيد كه تازه علفهايش كوتاه شده است ، علامت آن است كه به پيروزي چشم گير دست خواهيد يافت .
3ـ اگر خواب ببينيد علفها را حمل مي كنيد و به انبار غله مي بريد ، نشانة آن است كه بخت و اقبال به شما كمك مي كند تا در كاري منفعت فراوان به دست بياوريد .
4ـ ديدن گاري هاي پراز علف در خواب كه از خيابان مي گذرند ، علامت آن  است كه با افرادي صاحب قدرت و نفوذ ديدار مي كنيد و آنها با رفتار خود باعث شادماني خاطر شما مي شوند .

5ـ اگر خواب ببينيد به حيوانات علف مي دهيد ، نشانة آن است كه با فردي دست دوستي مي دهيد ، و او شما را به مقامي بالاتر مي رساند

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream