عمارت کردن

Advertisements

عمارت کردن

اگر به خواب بيند عمارت مسجد يا خانقاه يا مدرسه مي كرد، دليل كه صلاح دين جويد و ثواب اين جهان. اگر بيند زمين خراب را عمارت مي كرد، مثل خانه و دكان و مانند اينها، فائده اين جهاني بود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن عمارت كردن درخواب بر چهار وجه است.
اول: صلاح ودرستي اين جهاني.
دوم: خير و بركت.
سوم: كامراني.

چهارم: گشايش كارهاي بسته

عمارت کردن

اگر به خواب بيند عمارت مسجد يا خانقاه يا مدرسه مي كرد، دليل كه صلاح دين جويد و ثواب اين جهان. اگر بيند زمين خراب را عمارت مي كرد، مثل خانه و دكان و مانند اينها، فائده اين جهاني بود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن عمارت كردن درخواب بر چهار وجه است.
اول: صلاح ودرستي اين جهاني.
دوم: خير و بركت.
سوم: كامراني.

چهارم: گشايش كارهاي بسته

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*