عمو

Advertisements

عمو

لوک اويتنهاو مي گويد :
دايي ، عمو : سود زياد

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن عموي خود در خواب ، نشانة آن است كه به زودي خبرهايي غم انگيز به گوشتان خواهد رسيد .
2ـ اگر خواب ببينيد عموي شما دچار اختلال رواني شده است ، نشانة آن است كه با اقوام اختلاف پيدا خواهيد كرد و مدتي رابطة خود را با آنها به كلي قطع خواهيد نمود .
3ـ اگر خواب ببينيد عمويتان مرده است ، نشانة آن است كه با دشمناني سرسخت رو در رو خواهيد شد .

4ـ اگر خواب ببينيد با عموي خود سوء تفاهمي پيدا كرده ايد ، نشانة آن است كه با افراد خانوادة خود اختلاف پيدا خواهيد كرد

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*