عنبر

Advertisements

عنبر
اگر بيند عنبر داشت، دليل كه به قدر آن منفعت يابد. اگر بيند عنبر به كسي داد، دليل كه راحتي به وي رساند. اگر ديد عنبر از وي ضايع شد، دليل زيان بود.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن عنبر به خواب چهار وجه است. اول: منفعت. دوم: ولايت. سوم: كامراني. چهارم: ثناي نيكو.
منوچهر مطيعي تهراني گويد: عنبر سود و نفع است چه بگيريد و چه بدهيد و چه بخريد و کلا تعبير عطرها را دارد. به ندرت ممکن است در شرايطي که ما هستيم و داريم عنبر در خواب ببينيم زيرا غالبا عنبر را نمي شناسيم و نمي دانيم در گذشته چه مصارفي داشته. فقط مي دانيم معطر است لذا تعبير عطريات را دارد.
يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن عنبرخبرخوش راحت بود

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*