عنقا

Advertisements

عنقا
نوعي است از نواها چون چنگ. محمدبن سيرين گويد: اگر بيند عنقا مي زد، دليل كه به باطل و سخن دروغ و محال رضا دهد. اگر بيند عنقا شكست يا ضايع شد، دليل كه از دروغ توبه كند.
منوچهر مطيعي تهراني گويد: عنقا نيز يک مرغ افسانه اي و از کلمات مهجور زبان فارسي است. تعبير عنقا تعبير سيمرغ است که در حرف ـ س ـ آمده است و بيشتر نشان بلند پروازي و بلندي طبع و والائي است. چنانچه عنقا در خواب ببينيد که در خانه شماست يا بر بام شما نشسته بسيار نيکو است و خواب شما مي گويد شان و رفعت مقام مي يابيد و شاخص مي شوي

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*