عود سوز

Advertisements

عود سوز
محمدبن سيرين گويد: ديدن عود سوز به خواب، دليل غلام يا كنيزك بود. اگر بيند عودسوز داشت، دليل كه غلام يا كنيزك به دست آورد. اگر بيند عودسوز را بكشت، دليل كه غلام يا كنيزك بميرد

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*