غاز

غاز

لوک اويتنهاو مي گويد :
غاز
پر کندن غاز : سرخورده شدن
بريان کردن غاز: يک مهمان
خريدن غاز : به شما مانند يک احمق نگاه ميشود
خوردن آن : يک همراه پرچانه
غازي که پرواز ميکند : يک سفر بزرگ در انتظارتان است
کشتن آن : ارث
غاز وحشي : خبرهايي از خارج از کشور خواهيد داشت
پروراندن غاز : يک کار جانفرسا در انتظارتان است

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر در خواب احساس كنيد صداي غاز شما را ناراحت مي كند ، نشانة آن است كه يكي از افراد خانوادةشما خواهد مرد . اما اگر غازها را در حال شنا كردن ببينيد ، علامت آن است كه بر ثروت شما به تدريج اضافه خواهد شد .
2ـ اگر در خواب غازها را ميان علفزاري ببينيد ، علامت موفقيت حتمي است .
3ـ ديدن غاز مرده در خواب ، نشانة آن است كه از زيان و ناراحتي رنج خواهيد كشيد .
4ـ اگر فرد عاشقي در خواب غاز ببيند ، نشانة آن است كه نامزدش شايستگي و لياقت دارد .

5ـ اگر خواب ببينيد غازي را دزدكي با خود مي بريد ، علامت آن است كه ملكي به شما مي رسد و به ثروت خواهيد رسيد . خوردن غاز در خواب ، نشانة اختلاف و مشاجره بر سر دارايي شما است

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream