غاليه

غاليه

محمدبن سيرين گويد: ديدن غاليه به خواب، دليل ادب و ناموري بود. اگر بيند غاليه بر كسي ماليد، دليل كه آن كس از او ادب و فرهنگ آموزد. ابراهيم كرماني گويد: ديدن غاليه به خواب،دليل حج بود و بعضي گويند، دليل بر مالي بود كه از مهتري به وي رسد. اگر در خواب بيند كه غاليه داشت. دليل كه از زني يا از بزرگان به وي منفعت رسد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن غاليه درخواب، بر پنج وجه است. اول: ادب و فرهنگ. دوم: ثناوآفرين. سوم: حج اسلام. چهارم: مال و خواسته. پنجم: خير و منفعت

. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*