غبار

غبار
اگر درخواب بيند كه غبار بر چيزي نشسته بود، اگر ملك او بود، دليل كه قدر آن مال حاصل كند.
ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند روي او پرغبار بود، دليل كه وي عقوبتي رسد. اگر در خواب بيند غبار را در زمين و ملك خود بيند، دليل كه به قدر آن مال حاصل كند.
منوچهر مطيعي تهراني گويد: غبار يا گرد را مال اندک و قليل تعبير کرده اند. عموما معتقدند که اگر در خواب شما گرد و غبار بر شئي يا جائي نشسته بود که آن شيئي به شما تعلق داشت به قدر آن غبار چيزي به دست مي آوريد. مثلا مال يا پول نقد. اما غبار و گرد و خاک مي تواند کيفيت متفاوت داشته باشد. يک وقت هست که گرد و خاک و غبار بر اشيا نشسته و ساکن است و وقتي هم هست که در خواب مي بينيم گرد و خاک و غبار در هوا است که متحرک است. همين تحرک و سکون تعبير غبار را کاملا متفاوت مي کند که نمي توان درباره آن ها حکم واحد داد. اگر گرد و غبار در هوا باشد کسالت و ملال اندک است. چنانچه در خواب ببينيد هوا را غبار گرفته است و شما از خلال غبار و گرد و خاک اشخاص و افراد و اشيا را کدر و تاريک و نامعلوم مي بينيد ملالي براي شما پيش مي آيد و کسل و گرفته خاطر مي شويد. اين غبار و غم و رنج نيست بلکه کدورت و کسالت است که زود مرتفع مي گردد و شادي و نشاط جاي آن را مي گيرد. هواي گرد آلود نيز همين تعبير را دارد و هر چه بيشتر غبار و گرد و خاک در چشم و دهانتان در خواب برود تاثير آن بيشتر است. اگر در خواب ببينيد که اتومبيلي رفت و گرد و خاک و غبار حاصله از آن براي شما باقي ماند از دوري کسي اندوهگين مي شويد و يا به خاطر گم کردن چيزي و از دست دادن مالي غصه مي خوريد. اگر در خواب ببينيد اتومبيلي نزديک و بخار و گرد و خاک ايجاد مي کند خبري به شما مي رسد که زياد خوشحال کننده نيست.حال اگر غبار ساکن باشد اين غبار همان تعبيري را دارد که معبران سنتي و کهن ما نوشته اند يعني مالي است اندک و قليل که بدست مي آوريد. ميزان اين پول يا مال بستگي دارد به مقدار غباري که بر آن شيئي نشسته است. اگر در خواب ببينيد که غبار بر سر شما نشسته است و از جهت موقعيت اجتماعي تهديد مي شويد. اگر بر چهره شما نشسته باشد کاري مي کنيد که شما را سرزنش مي کنند و شما شرمنده مي گرديد. اگر بر کفش شما نشسته باشد جائي مي رويد که مناسب شما نيست و پشيماني مي آورد ولي اگر بر اشيا جدا از وجود شما نشسته باشد همان طور که گفته شد مال است و سود و بهره

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream