غرق شدن

غرق شدن
محمدبن سيرين گويد:
اگر درخواب بيند در دريا غرق شد و بمرد، دليل كه پادشاه او را هلاك كند.

جابرمغربي گويد:
اگر بيند آب او را فرو برد و باز او را بالا آورد. دليل كه كار دنيا كه به دست آورده بگذارد و راه آخرت گزيند. اگر بيند ملكي يا چهارپائي از ا و غرق شد، دليل كه از كاري فرو ماند و عاقبت رهائي يابد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن غرق شدن به خواب بر چهار و جه است.
اول: مال بسيار.
دوم: بخت واقبال دركارها.
سوم: صحبت وهمنشيني با مردم بي مذهب.
چهارم: منفعت.

لوک اويتنهاو مي گويد :
غرق شدن
در حال غرق شدن : اتفاق بزرگ
غرق شدن : يک خوشبختي بزرگ را از دست ميدهيد ، يا ازدواجي بد خواهيد داشت
شاهد غرق شدن کسي بودن : سود
غرق شدن در دريا : بدبختي که به دست خود موجب شده ايم
در آب غرق شدن : غم بزرگ

يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن غرق دريا نعمت بود

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد غرق مي شويد ، علامت آن است كه زيان مالي خواهيد ديد . اما اگر در حين غرق شدن به گونه اي خود را نجات دهيد ، نشانة آن است كه از مقام كنوني خود به شهرت و ثروت دست خواهيد يافت .
2ـ اگر خواب ببينيد ديگران غرق مي شوند ، و شما براي نجات آنها مي شتابيد ، علامت آن است كه به دوست خود كمك مي كنيد تا به مقام درخوري دست يابد .
3ـ اگر زني خواب ببيند شوهرش در آبها غرق مي شود ، علامت آن است كه از مرگ كسي عزادار خواهد شد

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream