غروب

غروب
لوک اويتنهاو مي گويد :
غروب آفتاب : پيري عاقبت به خير

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن غروب خورشيد در خواب ، نشانة بي پاسخ ماندن آرزوهاست .
2ـ اگر تاجري خواب غروب خورشيد را ببيند ، علامت آن است كه به هر كاري دست بزند ، آينده اي تاريك خواهد داشت

. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*