غلبه کردن

غلبه کردن
اگر در خواب بيند كه با خصم غلبه كرد و چيره شد، دليل است كه بر دشمن غالب شود. اگر به خلاف اين بيند دشمن بر وي ظفر يابد

. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*