غوص

غوص
اگر در خواب بيند كه به دريا غوص كرد و مرواريد برآورد، دليل كه به قدر آن علم و دانش حاصل نمايد، يا از مال سلطان چيزي به وي رسد. اگر بيند به دريا فرو رفت و هيچ برنياورد، دليل است به علم آموختن مشغول شود و فايده نيابد. جابرمغربي گويد: اگر بيند كه گوهري از دريا برآورد، دليل است عالم و دانا شود از پادشاه منفعت يابد

. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*