فاستوني

فاستوني

فاستوني از انواع پارچه کت و شلواري است. اين يک کلمه روسي است که به ايران آمده و در زبان فارسي پذيرفته شده و تقريبا هويت ايراني يافته است. در سال هاي پيش از مشروطيت و حتي در جريان آن فاستوني تنها پارچه اي بود که با آن سرداري مي دوختند لذا بسيار شناخته شده و معمول بوده و بازار گرمي داشت. سرداري لباس راحتي بود که مردان مي پوشيدند و به اين علت آن را ترجيح مي دادند که زير آن مي توانستند هر چه دوست دارند بپوشند. در خواب فاستوني رنگ و نوع مشخص ندارد که ما اگر ديديم بشناسيم. يا ذهن ما در خواب به آن آشنائي مي دهد يا نام آن مطرح مي شود لذا ما اينجا هر نوع پارچه کت و شلواري از آن نوع را فاستوني قلمداد مي کنيم. در خواب هاي ما اين پارچه اگر از پشم بافته شده باشد خوب است و اگر از نخ باشد امتيازي ندارد. پشم نعمت و برکت است و نخ اين بشارت را نمي دهد. چنان چه در خواب ببينيد که کسي قواره اي پارچه فاستوني به شما هديه داد يا خريداري کرديد يا سوغات گرفتيد به هر حال نعمت مي يابيد و به قدر آن که از آن قواره پارچه خوشتان بيايد و خوشحال شويد سود مي بريد. اگر در خواب ديديد که از فاستوني پشمي لباس دوخته ايد کاري مفيد انجام مي دهيد که در جهت حفظ آبرو و شخصيت و اعتبار شما موثراست. چنان چه در خواب ديديد از آن پارچه لباس دوخته ايد و آن لباس به اندام شما برازنده است آبرويتان حفظ مي شود. اگر لباسي دوخته ايد زشت و ناموزون باشد تعبير خلاف آن است که گفته شد. اگر فاستوني در خواب شما از نخ بود و ذهنتان گواهي داد که از نخ است کاري مي کنيد که اعتبار و احترام و سود و فايده نمي آورد ولي غم آور نيست، به زبان ديگر شخصيت شما بدون لطمه خوردن مطرح مي شود.

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream