فتق

Advertisements

فتق
اگر در خواب ديديد که فتق داريد و آن روي شکم شما پديد آمد. به حرف – غ – کلمه – غم باد – مراجعه کنيد. اگر در خواب ببينيد که بيضه شما فتق دارد ولي درد و ناراحتي احساس نمي کنيد از جانب فرزند يا همسرتان سودي عايد شما مي شود. اما اگر در عالم خواب فتق بيضه شما دردناک باشد فرزندي ناخلف نصيب شما مي شود که رنج و عذاب و بد نامي مي آورد

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*