فراخي

Advertisements

فراخي
محمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند كه خانه يا دكان فراخ شد، دليل است روزي بر وي فراخ شود. اگر بيند كه مقامي بر وي تنگ شد، دليل است معيشت بر وي تنگ شود، في الجمله ديدن فراخ شدن چيزهاي تنگ درخواب، دليل گشايش كارها است.

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*