فرزند

Advertisements

فرزند
محمدبن سيرين گويد:
اگر بيند او را دختري آيد، دليل سلامتي بود و از اهل خود شاد شد. اگر بيند او را پسري آمد، دليل است او دختري آيد. اگر بيند دختري آورد، دليل است پسر آورد.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند كه طفلي را جائي افكنده بودند و او بازيافت، دليل كه از جائي كه اميد ندارد چيزي به وي رسد.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن فرزندان خود در خواب ، علامت شادماني كودكان و همسايگان است .
2ـ ديدن بچه هاي حيوانات در خواب ، علامت فزوني سعادت و شادماني است

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*