فرورفتن در آب

Advertisements

فرورفتن در آب

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
تعبير كنندكان خواب غوطه خوردن و فرورفتن در آب را به بنج وجه تعبير مي كنند:
1. يقين
2. قوت
3. کارصعب و دشوار
4. همدم و هم صحبت کسي شدن (نديمي)
5. در خدمت مقام مهم شهر بودن(عمل از جهت رئيس شهر)

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*