فقير

Advertisements

فقير

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن فقيري پير در خواب ، علامت مديريت نادرست و از دست دادن دارايي است . و خبرهايي كه شما را رسوا خواهد كرد . به شهرت و اعتبار شما آسيب وارد خواهد ساخت .
2ـ ديدن خواب بذل و بخشش به فقير ، نشانة رضايت و خرسندي از وضع موجود مي باشد .

3ـ اگر خواب ببينيد از بخشش به فقيري امتناع مي كنيد ، تعبير خوبي ندارد

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*