فلاخن

فلاخن
محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه سنگ فلاخن به كسي انداخت، دليل كه بر آن كس نفرين كند و ديدن سنگ فلاخن انداختن، دليل بر سخن ناخوش است كه بگويد

. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*