فلوت

Advertisements

 

فلوت

 

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ شنيدن آواي فلوت در خواب ، نشانة آن است كه پس از سالها دوستان خود را ملاقات خواهيد كرد و به كارهايي مفيد مشغول خواهيد شد .

2ـ اگر دختري خواب ببيند فلوت مي نوازد ، علامت آن است كه عاشق فردي جذاب خواهد شد

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*