فنک

فنک
محمدبن سيرين گويد: ديدن فنك درخواب، دليل مردي توانگر غريب است و گوشت و پوست و استخوان، او را به خواب ديدن مال و خواسته است. اگر با فنك جنگ كرد، دليل كه با غريبي خصومت كند. اگر بيند فنك را بكشت و پوستش را بكند، دليل كه مال غريبي تلف كند.

. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*