فواق

Advertisements

فواق
محمدبن سيرين گويد: اگر ديد او را فواق بود، دليل كه سخني ناسزا گويد. ابراهيم كرماني گويد: اگر ديد به وقت نان خوردن اوفواق پيدا شد، دليل بيماري است

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*