قتل

Advertisements

قتل

لوک اويتنهاو مي گويد :
قتل : ماجراجويي
کشتن با شليک يک گلوله : حسادت شما ر ا آزار ميدهد

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد مرتكب قتلي شده ايد ، علامت آن است كه به خاطر بي تفاوتي ديگران احساس حقارت مي كنيد .

2ـ اگر خواب ببينيد دوستي خودكشي كرده است ، نشانة آن است كه براي تصميم گيري راجع به موضوعي مهمي دچار ترديد مي شويد

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*