قدح

 قدح

محمدبن سيرين گويد:
اگر درخواب بيند قدحي پرآب يا گلاب داشت و از آن بخورد، دليل است زن خواهد يا كنيزك خرد و از ايشان فرزندي پارسا آيد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن قدح در خواب بر سه وجه است.
اول: زن.
دوم: كنيزك.
سوم: خادم حوائج دار(خادمي که نگهدار لوازم است).

. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*