قدم زدن

Advertisements

قدم زدن
لوک اويتنهاو مي گويد :
کسي که در کناره آبي قدم ميزند که روي آن را مه گرفته است
پيام خواب کسي که در کناره آبي قدم ميزند که روي آن را مه گرفته است : آن است که بيننده خواب بايد صبر و تحمل داشته باشد. او بايد قبل از انجام برنامه هايش بايد صبر کند زيرا فکرهايش و احساساتش آنقدر مه آلود است که ضمير ناخودآگاهش مايل است تا اين بخار از بين برود

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
اگر همراه آب روشن و صاف که در جوي روانست راه برويد بهتر است چون اين کامروايي شما را باز مي گويد

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*