قرابه

قرابه
محمدبن سيرين گويد: قرابه درخواب، دليل بر پراكندگي است و مال و خواسته بدو رساند. اگر در قرابه چيزي بيند كه مستي كند، دليل كه حرام خواره است. جابرمغربي گويد: اگر بيند قرابه داشت، دليل كه او را با پيري صحبت افتد. اگر بيند از آن قرابه آب يا گلاب خورد، دليل كه از آن پير منفعت يابد. اگر بيند چيزي ترش بود غم و اندوه باشد. اگر بيند قرابه بشكست، دليل كه از آن پير نجات يابد.

. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*