قرنفل

Advertisement

قرنفل

محمدبن سيرين گويد: ديدن قرنفل به خواب، دليل بزرگي بود و ثناي نيك. اگر قرنفل بسيار داشت و به هر كس مي داد، دليل كه اهل آن ديار ثناي او گويند. اگر بيند قرنفل مي خورد، دليل مصيبت بود.

Advertisement

Show More

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Close