قسط

Advertisements

قسط
محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه قسط در زير خود مي سوخت، دليل كه مردم او را ثنا گويند و نامش در جهان منتشر گردد به نيكي. اگر بيند كه دود آن گنده و ناخوش بود، تاويل به خلاف اين بود. جابرمغربي گويد: اگر بيند قسط مي خورد، دليل است غمگين گردد

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*