قسمت کردن

قسمت کردن
محمدبن سيرين گويد: اگر بيند در ميان خلق به راستي قسمت كرد، دليل است كه با خلايق انصاف نگه دارد و اگر بيند كه مال خود را به خير و صلاح قسمت كرد، دليل است كه فرزندان خود را زن خواهد. اگر بيند كه مال خود را به شر و فساد قسمت كرد، دليل كه حالش پراكنده گردد. اگر بيند كه مال كسي را به رضاي او قسمت كرد، دليلش به صلاح و فساد آن كار بازگردد

. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*