قطايف

Advertisements

قطايف
اگر بيند كه قطايف از شكر و بادام مي خورد، دليل است مال بسيار يابد. اگر مغز جوزهندي بيند كه با دوشاب خورد، دليل كه منفعت آن كمتر بود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن قطايف درخواب بر چهار وجه است. اول: سخن لطيف. دوم: مال حلال. سوم: منفعت. چهارم: نعمت.

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*