قلم

قلم

محمدبن سيرين گويد:
اگر بيند قلمي فرا گرفت يا كسي بدو داد، دليل است كه علم حاصل كند و كارش راست شود و مرادش برآيد. اگر بيند به قلم چيزي مي نوشت، دليل سخن خير و صلاح بود. اگر بيند بدو قلم چيزي مي نوشت، اگر وي را غائبي به سفر بود، دليل كه به زودي از سفز بازآيد.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر به خواب در دست خود قلم نو ديد اگر ازاهل علم بود، دليل كه خداي تعالي، او را علم ارزاني كند. اگر از اهل علم نبود، دليل كه با علما و صلحا صحبت دارد. اگر بيند با قلم چيزي مي نوشت و نوشته را مي خواند، دليل مرگ او است. اگر آن چه مي نوشت موافق كتابه و سنت بود، دليل كه جاه يابد. اگر بيند قلم در دست او بشكست، اگر عالم بود حرمتش بكاهد و كارش بي رونق شود. اگر بيند به قلم شكسته مي نوشت، تاويل آن به گوهر و صورت و طبع و قوت او است.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
تاويل قلم بر هفت وجه است.
اول: حكمت.
دوم: فرمان.
سوم: علم.
چهارم: فرهنگ.
پنجم: درست شدن امور.
ششم: به مراد و کام خود رسيدن.
هفتم: ادب.

محمدبن سيرين گويد:
ديدن قلم به خواب به تاويل امر حق است.

جابرمغربي گويد:
ديدن قلم به خواب تاويل فرشته است كه به فرمان حق تعالي كار كند. اگر درخواب بدان صورت كه هست بيند، دليل است او را به پادشاهي عاقل كار افتد و مراد خود بيابد. اگر در خواب بيند كه قلم به دست گرفت، دليل است او را فرزندي آيد عالم و عاقل. اگر بيند كه به قلم چيزي نوشت، دليل است كه علم آموزد و مال حاصل كند.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن قلم به خواب بر پنج وجه است.
اول: امر حق تعالي.
دوم: فرشته.
سوم: توانگري.
چهارم: حقيقت كردار.
پنجم: فرزند.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
ديدن قلم در خواب نيکو است به خصوص آن که در قرآن از آن به تجليل نام برده شده و خداوند به آن سوگند ياد کرده است. ـ ن و القلم و ما يسطرون ـ و ـ علم بالقلم و علم الانسان مالم يعلم. چنانچه در خواب ببينيد که قلم خوبي در دست داريد که به راحتي مي نويسد با تدبير و عقل کارهاي بزرگ انجام مي دهيد و پيشرفت هاي معنوي حاصل مي کنيد. اگر قلم خوبي در دست داشته باشيد که بر خلاف ظاهرش خوب ننويسد در کاري بزرگ در مي مانيد و احساس ضعف مي کنيد. گرفتن قلم از ديگران بشارت است و دادن قلم نيز کمک معنوي است که از جانب دهنده به گيرنده قلم داده مي شود. اگر در خواب ببينيد که قلمي داشته ايد و آن را گم کرده ايد توانايي کاري را از دست مي دهيد و چنانچه ببينيد قلم هاي زيادي داريد آن چنان قدرت مي يابيد که مي توانيد به ديگران کمک کنيد. روي هم رفته ديدن قلم خوب است.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن قلم در خواب ، علامت آن است كه با ماجراجويي كردن به سمت گرفتاريهاي شديد كشانده مي شويد .

2ـ اگر خواب ببينيد هر چه مي كنيد نمي توانيد با قلم چيزي بنويسيد ، نشانة آن است كه متهم به زير پا گذاشتن اصول اخلاقي خواهيد شد

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream