قمار

Advertisements

قمار

بيننده خواب اگر اهل قمار بازي باشد خواب او هيچ تعبير خاصي ندارد و دنباله افکار و انديشه معمولي و روزانه او محسوب مي شود. حتي کساني که گاه قمار بازي مي کنند ممکن است در خواب قمار ببينند، در اين صورت نيز خوابشان فاقد تعبير است ولي آنها که اصلا اهل اين کار نيستند چنانچه در خواب ببيننند قمار مي کنند بايد در بيداري مراقب اعمال و رفتار خويش باشند. قمار نشانه دو چيز است. اول ارتکاب گناه و دست زدن به اعمال خلاف قانون و شروع دوم ريسک کردن و به استقبال خطر رفتن. بردن و باختن قمار در خواب هيچ تفاوتي در تعبير به وجود نمي آورد زيرا نفس عمل مهم است نه برد و باخت

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*