قمع

قمع

محمدبن سيرين گويد: ديدن قمع به خواب، دليل غلام بود يا كنيزك. اگر بيند قمع بسيار داشت، دليل كه غلام بخرد يا كنيزك. اگر بيند قمع او ضايع شد، دليل كه غلام يا كنيزك از او جدا شوند.

. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*