قمع

Advertisements

قمع

محمدبن سيرين گويد: ديدن قمع به خواب، دليل غلام بود يا كنيزك. اگر بيند قمع بسيار داشت، دليل كه غلام بخرد يا كنيزك. اگر بيند قمع او ضايع شد، دليل كه غلام يا كنيزك از او جدا شوند.

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*