قُلک

قُلک
لوک اويتنهاو مي گويد :
قلک : افزايش مال و منال که به کندي صورت ميگيرد

. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*