قُماش

قُماش

 از امام صادق عليه السلام نقل است که ابزار و پارچه و قماش زينت دنياست. قماش پارچه نخي است ولي اگر در خواب پارچه اي از پشم ببينيد خوب است. قماش نخي غم و اندوه و ابتلاست به خصوص وقتي که پولي در بهاي آن پرداخت کرده باشيد چون اصولا معبران پول را در خواب نيک نمي دانند و هر چه به عوض پول تحصيل شود نمي تواند خوب باشد. اگر در خواب ديديد قماش خريده ايد و به خانه مي بريد مدتي فکرتان مشغول امري مي شود که شما را غمگين مي کند ولي دوام زيادي ندارد. دوختن لباس با قماش نيز همين تعبير را دارد با اشتراک کسي که لباس بر قامت او دوخته مي شود. اگر کسي قماش به شما هديه داد فکر و انديشه اي به شما مي دهد که قلب و روحتان را مکدر مي کند. بخشيدن قماش تعبير مخالف دارد. رنگ قماش هم در تعبير اثر دارد. رنگ هاي ملايم خوب هستند. سياه بزرگي است. سرخ هيجان است. سبز خرمي و فرج است و زرد بيماري.

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream