لحاف

لحاف
محمدبن سيرين گويد:
ديدن لحاف درخواب، دليل زن است. اگر بيند لحاف نو بخريد، دليل كه كنيزكي دوشيزه بخرد يا زن بخواهد. اگر بيند كه لحاف او چركين بود دليل است زن او سليطه بود.

جابرمغربي گويد:
اگر ديد لحافي سبز داشت، دليل است زني ديندار بخواهد. اگر سفيد بود آن زن توانگر و پارسا است. اگر سرخ بيند زن او مطرب دوست است. اگر سياه بيند زن او عالمه است و زرد زن بيمار گونه بود. اگر ملون بيند، زن او فرينبده است.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن لحاف درخواب بر سه وجه است.
اول: زن عالمه.
دوم: كنيزك دوشيزه.
سوم: عزو جاه و مقام.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
معبران کهن نوشته اند لحاف زن است. لحاف در موقع خواب و استراحت به ما آرامش مي بخشد و زير آن احساس امنيت و راحتي مي کنيم، آن ها اين آرامش را با آرامشي که زن به مرد مي دهد مقايسه و تشبيه کرده اند. همين طور لحاف براي زن نيز شوهر است زيرا او را در بر مي گيرد و به او امنيت و فراغت خيال مي بخشد. لحاف نشان دهنده رابطه اي است که بيننده خواب با جفت خويش دارد. اگر ببينيد لحاف کهنه اي داريد زني بد نصيب شما مي شود و چنان چه زن داريد روابط شما با همسرتان خراب مي شود. اگر در خواب ببينيد لحافي از اطلس و ديبا داريد رابطه شما با همسرتان در حد عالي بهبود مي يابد و خوب مي شود. اگدر خواب ببينيد لحافتان کثيف است همسرتان بيمار مي شود و اگر لحاف سوراخ و پاره باشد که غير قابل استفاده به نظر برسد از همسر خود جدا مي شويد. اگر مردي در خواب ببيند لحاف پاره و کهنه و فرسوده خود را دور افکنده و لحاف نوئي خريده از زن خود جدا مي شود و همسر ديگري اختيار مي کند. همين تعبير هست براي زن که نشان مي دهد از شوهر جدا مي شود و به همسري ديگري در مي آيد.

آنلي بيتون مى‏گويد:
۱ـ ديدن لحاف در خواب ، نشانة قدم نهادن به محيطهاي دلپذير و لبريز از آسايش است . اگر دختري چنين خوابي ببيند ، علامت آن است كه رفتار سنجيده و عاقلانه اش او را نزد مردي مقبول جلوه خواهد داد ، تا آنجا كه او را به همسري خود برخواهد گزيد .
۲ـ ديدن لحافهاي تميز و سوراخ سوراخ در خواب ، نشانة يافتن همسري باارزش است .
۳ـ ديدن لحافهاي كثيف در خواب ، علامت آن است كه با ديگران رفتار پسنديده اي نخواهيد داشت ، و براي يافتن همسري مطلوب شكست خواهيد خورد

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream