لرزيدند

لرزيدند
محمدبن سيرين گويد:اگر كسي بيند سر او مي لرزيد، دليل زحمت است. اگر بيند گردن او مي لرزيد، دليل كه امانت نگذارد. اگر بيند كفهاي او مي لرزيد، دليل است سخني سخت بشنود. اگر بيند شكم او مي لرزيد، دليل كه در سفر به زحمت افتد. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند همه اندام او مي لرزيد، دليل است كه سختي بيند. اگر ديد پايش مي لرزيد، دليل كه در سفر به زحمت افتد. حضرت دانيال گويد: ديدن لرزيدن اندام ها به خواب در چهار وجه است. اول: ضعف احوال. دوم: ترس و بيم. سوم: غم و اندوه. چهارم: مضرت و بيماري. محمدبن سيرين گويد: اگر بيند آسمان مي لرزيد، دلي كه در آن ديار ظلم بود. اگر بيند آفتاب يا ماه مي لرزيد، دليل است پادشاه آن ملك را مضرت رسد. جابرمغربي گويد: اگر ديد عرش مي لرزيد، دليل بر بي ديانتي علما است. اگر لوح و قلم مي لرزيد، دليل بدحالي دبيران است. اگر بيند هفت آسمان مي لرزيد، دليل محنت است.

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream