لعل

Advertisements

لعل
محمدبن سيرين گويد:
ديدن لعل درخواب. دليل بر زني است صاحب جمال. اگر در خواب بيند لعلي داشت، دليل است زني بزرگ بخواهد يا كنيزك صاحب جمال بخرد و نيز گفته اند، دليل كه دختري آورد.

جابرمغربي گويد:
اگر بيند لعل بسيار داشت، دليل است به قدر آن مال يابد. اگر بيند آشنائي پاره لعل به وي داد، دليل كه از خويشان زني توانگر بخواهد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن لعل درخواب چهار وجه است.
اول: زن.
دوم: كنيزك.
سوم: نعمت.
چهارم: دختر

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*