لويد

لويد
محمدبن سيرين گويد: ديدن لويد درخواب، دليل است بر خدمتكار خانه. اگر بيند كه اصل لويد از مس است، دليل است كه آن خدمتكار جهود بود. اگر لويد را در خواب بزرگ و پاكيزه بيند، دليل است كه خدمتكارش مصلح بود. اگر لويد را كوچك بيند، دليل است كه خدمتكار او مفسد است. اگر بيند كه لويد بشكست، دليل كه خدمتكار از وي جدا شود

. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*