مارچوبه

مارچوبه
محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه مارچوبه از زمين به وقت خود جمع مي كرد دليل منفعت بود. اگر خام خورد مضرت است

. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*