مار

مار
محمدبن سيرين گويد:
ديدن مار به خواب، دليل دشمني پنهان بود. اگر مار را در خانه بيند، دليل دشمني خانگي بود. اگر در صحرا بيند دشمني بيگانه است. اگر بيند كه با مار جنگ كرد، دليل است با دشمن خصومت كند. اگر بيند كه مار بر وي خيره شد، دليل است كه دشمن بر وي غالب گردد. اگر خود را خيره بيند دشمن را قهر كند. اگر بيند كه گوشت مار خورد، دليل شاهي است. اگر بيند كه مار به دو پاره كرد، دليل است كه مال دشمن خورد. اگر بيند كه ماري مرده، دليل كه آفتي از وي رفع شود.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند كه ماري سفيد بگرفت، دليل بزرگي بود. اگر بيند كه مار از وي بگريخت، دليل ضعف دشمن است. اگر ماران سياه بيند، دليل است دشمن بسيار بود. اگر مار را سبز بيند، دليل است كه دشمن او زاهد و صالح بود. اگر زرد بيند، دليل است دشمن او بيمارگونه بود. اگر مار را سرخ بيند، دليل است دشمن او معاشر است. اگر بيند كه ماران بسيار پيش او جمع شدند، دليل است خويشان دشمن او باشند.

جابرمغربي گويد:
اگر كسي بيند كه از سوراخ دهان يا بيني يا گوش يا ذكر يا مقعد او ماري بيرون آمد، دليل كه فرزند دشمن او است. اگر بيند كه مار را بگرفت و گزندي به وي نرسيد، دليل است كه بزرگي يابد و بر دشمن غالب شود و مقصودش حاصل شود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن مار درخواب ده وجه است.
اول: دشمن پنهان.
دوم: زندگاني.
سوم: سلامتي
چهارم: پادشاهي.
پنجم: سپه سالاري.
ششم: دولت.
هفتم: زن.
هشتم: مراد.
نهم: پسر.
دهم: سيلاب (سيل).

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
مار،خطر يا دشمن خانگي است. خطري که بدون اطلاع قبلي و بي آنکه انتظارش را داشته باشيد و حدس بزنيد چه مي شود و چه کسي در کمين شماست به سراغتان مي آيد و دشمني است زيبا و قشنگ و خوش نقش و نگار و دل فريب که که زير سر يا در خانه شما هست و از وجودش بي اطلاع عيد اما اين دشمن اگر فرصت بيابد نيش زهر آلود خودش را در تن شما فرو مي برد. برخي نوشته اند، مار ثروت است و دارائي نهفته و موجود که در اين مورد نيز شما از وجودش بي خبريد. اين تعبير از آنجا ريشه مي گيرد که در افسانه ها گفته اند و خوانده ايم که دفائن و خزائن گنجينه هاي نهفته در زير خاک و ويرانه هاي قصور کهن و باستاني را مارها و اژدها و افعي ها حراست و پاسداري مي کنند و چون اين باور در اعماق ذهن ما هست ديدن مار مي تواند به پول اندوخته و نهفته اشاره اي باشد که ما از وجودش بي اطلاع هستيم.گفتم که مار دشمني است زيبا و خوش نقش و نگار و دل فريب و آرام که بي صدا مي آيد و زهرش را مي ريزد و مي رود. چنين موجودي مي تواند يک زن زيبا نيز باشد. زني که در عين دولت داشتن خطرناک است و در عين خطرناک بودن دوست داشتني است. در خواب خيره نگريستن به چشم مار را ميمون ندانسته اند. چندين حيوان و جانور هستند که در خواب به چشم آنها خيره شدن خوب نيست از آن جمله است مار. اگر ديديد ماري را کشتيد بر دشمني پيروز مي شويد ولي به زودي ندامت و پشيماني به سراغ شما مي آيد.

علامه مجلسي ( ره) گويد:
ديدن مار را در خواب قرض و وام مي داند

لوک اويتنهاو مي گويد :
مار : وجود موانع به هر شکل و نوعي
مار چند سر : جذبه
تبديل به مار شدن : عدم احترام
گرفتن آن : وسوسه
اگر نتوان از دست آن فرار کرد: نااميد بودن نسبت به آينده
نيش خوردن ازمار: از بين رفتن آرامش در خانواده
ماري که خودرا کش و قوس ميدهد : شما با تکيه بر شانستان از يک خطر خواهيد جست
کشتن آن : پيروزي در مقابل دشمن
مار افعي : اطراف شما پر از آدمهاي ياوه گوست
گرفتن افعي : شما براي مشکلاتتان راه حلي خواهيد يافت
نيش خوردن از افعي : بدبختي

يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن مار بلائي باشد که از دشمن به وي رسد که از او شاد شود
ديدن بيرون آمدن مار از شکم فرزند دشمني کند
ديدن گزيدن مار از دشمن گزند رسد
ديدن مار بزرگ دشمن بزرگ باشد

تعبير از تام جت ويندو
مار درخواب ، نخست نشانگر غريزه جنسى است و ازسوى ديكر
ممكن است باعث بروز ريشه دارترين ورضايتبخش ترين رابطه ها
شود .
اگر در خواب بببند كه مارى به دور بدنش پيچيده ، تعبير آنست
كه خواب بين اسير و كرفتار هيجانات خويش است .
اگر ببيند مارى دمش را به دهان برده است ، نشانگر ميل به
مقاربت و همخوابكى است .
اگر ببيند كه مارى اورا بلعيد ، نشانگر عمرى است كه از خواب
بين مى كذرد و تعبير آن جنين است كه فرد از تلف شدن عمرش
ناراحت است .
اگر ببيند مارى به دور چوبى جنبره زده است ، نشانگر شفا ،
تولد مجدد و شادابى است .
اگر در خواب مارى را در جمنزار ببيند، نشانگر بى وفايى ،
افسوس خوردن و تهمت است .

تعبير از اسمعيل بن اشعث
اگر ببيند تعدادي مار دورش را گرفتند، خويشان و بستگانش با او دشمن هستند.

آنلي بيتون مى‏گويد:
۱ـ اگر زني خواب ببيند ماري مرده به او نيش مي زند ، نشانة آن است كه از بدخواهي و شرارت كسي عذاب خواهد كشيد .
۲ـ ديدن مار ، نشانة ابتلا به انواع و اقسام شر و بدي است .
۳ـ اگر خواب ببينيد مارها در هم مي لولند ، نشانة آن است كه از كشمكش هاي خود با ديگران نادم و پشيمان خواهيد شد .
۴ـ كشتن مار در خواب ، نشانة آن است كه از هر فرصتي براي پيش بردن زندگي خود استفاده خواهيد كرد و از پيروزي بر دشمنان لذت خواهيد برد .
۵ـ اگر خواب ببينيد از روي مارها راه مي رويد ، نشانة آن است كه از بيماري كه گريبانتان را خواهد گرفت هراسان خواهيد شد . افراد خود خواه مي كوشند مقام و شان شما را ميان دوستانتان پائين بياورند .
۶ـ اگر خواب ببينيد ماري شما را نيش مي زند ، نشانة آن است كه تسليم كارهاي ناپسند خواهيد شد .
۷ـ اگر خواب ببينيد ماري خوش خط وخال از لاي علفهاي سرسبز به سوي شما مي آيد و از كنار شما مي گذرد و جايي ناپديد مي شود و بعد از مدتي باز از دور پديدار مي شود ، و به سمت شما مي آيد و هر چقدر كه نزديكتر مي شود ، بزرگتر و بزرگتر به نظر مي رسد ، تا اينكه مبدل به اژدهاي عظيم مي گردد ، نشانة آن است كه با نافرماني و بي قيدي شما كارها از بد هم بدتر مي شود . اما پذيرفتن وظايف خود و كنار گذاشتن كاهلي اوضاع بهبود مي يابد .
۸ـ اگر خواب ببينيد ماري به گرد شما حلقه مي زند و نيش خود را بيرون مي آورد ، نشانة آن است كه با ناتواني در چنگ دشمنان اسير خواهيد ماند .
۹ـ خريد و فروش مار در خواب ، نشانة آن است كه براي پيروزي به مخالفان خود ، سياستمدارانه با آنها رفتار مي كنيد .
۱۰ـ اگر خواب ببينيد مويي ناگاه مبدل به ماري مي شود ، نشانة آن است كه وقايعي بي اهميت افكار شما را پريشان مي كند .
۱۱ـ اگر خواب ببينيد مارها به شكل هاي غير عادي مبدل مي گردند ، نشانة آن است كه مشكلات شما تنها با حفظ خونسردي و آرامش و داشتن اراده اي قوي بر طرف مي گردد .
۱۲ـ اگر خواب ببينيد مارها در آب مي لولند ، نشانة آن است كه در جايي كه احساس مي كنيد به لذتي تمام و كمال دست مي يابيد ، با درد سر روبرو مي شويد .
۱۳ـ اگر خواب ببينيد مار كسي را نيش مي زند ، نشانة آن است كه ناآگاهانه به يكي از دوستان خود ، صدمه اي مي زنيد .
۱۴ـ ديدن مارهاي كوچك در خواب ، نشانة آن است كه كساني را دوست مي پنداريد و از آنان پذيرايي مي كنيد كه مي كوشند شما را پنهاني بدنام سازند ، و موفقيتهاي روز افزون شما را نابود بسازند .
۱۵ـ اگر خواب ببينيد بچه ها با مار بازي مي كنند ، نشانة آن است كه نمي توانيد دوست را از دشمن تشخيص بدهيد .
۱۶ـ اگر زني خواب ببيند بچه اي ، مار پشت سر او مي گذارد و صداي فس فس مار را مي شنود ، نشانة آن است كه كساني او را متقاعد مي سازند كه ثروت خود را تسليم ديگران كند . بعدا پي خواهد برد كه به دام دسيسه دشمنان افتاده است .
۱۸ـ اگر زني خواب ببيند ماري را تحت فرمان خود در آورده است ، نشانة آن است كه حقوق او در آستانة پايمال شدن قرار خواهد گرفت . اما قانون و دوستان با نفوذش از او حمايت خواهند كرد

32 Comments

 1. mujtaba01-23-2016

  سلام اسم من مجتبي است و مب پسر ١٩ سالم استم…من شب قبل يك خواب خيلي عجيبي ديدم كه از شما خواهان تعبير ان هستم ..من ديدم كه خانم خوس اندام وه زيبا دو ماري را با خود داشت و من اول با مار كچولو عمل جنسي انجام داده و سپس با زن صاحب مال و هر دو مار ها را با آوردم به خانه و سپس ديدم كه پدرم با يه همسر و بچه هايش وارد خانه شد كه ما همه خيلي ناراهت شديم چون ما از همسرش خبري نداشتيم …………… لطف نموده خواب مرا تعبير كنييد

 2. موسی04-13-2016

  سلام من دیشب در خواب دیدم ماری امد و چند بار نیشم زد و من آن گرفته وچند بار بر زمین کوبیدم وبا صدای اذان صبح بیدار شدم لطفا این خواب را برام تعبیر کنید با تشکر

 3. امیر04-29-2016

  من خواب دیدم از ماشین یک آشنا که در خانه پدرم بود مار هست به بیل به سمتش رفتم و از ماشینش بیرون کشیدم و کشتمش یعنی سرش رو قطع کرم سر مار شبیه کلهخروس آبی رنگ بود ممنونم اگه تعبیرش کنید

 4. Haniye05-10-2016

  خواب دیدم ماری از آب بیرون آمد و دست مرا نیش زد و بعد از آن مدام پی من بود، حتی از فاصله های طولانی هم حضور مرا میفهمید و دنبال من می آمد تا اینکه یکی از اقوام نیش او را کشید و مادر و پدرم مار را نصف کردند و خوردند

 5. eslam05-23-2016

  سلام.من امروز خواب دیدم ماری به فرزندم نزدیک شد و فرزندم انرابرداشت وبا ان بازی میکرد منم نمیتونستم انرا از دستش بگیرم تعبیرش چیست .ممنون

 6. fatemeh06-06-2016

  با سلام من به صوزت مکرر خواب مار میبینم که توی خونه یا من رو نیش میزنه یا اعضای دیگه البته بیشتر اوقات دنبال منه و معمولا سیاه نارنجی و زرد رنگه ممنون میشم تعبیر کنید

  • باقر01-21-2017

   من ديشب خواب ديدم يك نفر به من يه ليوان بزرگ كه داخل آن كله و گردن يك مار قهوه اي بزرگ قرار داشت داد من خيلي ترسيده بودم و آن را سريع به بيرون خانه انداختم تعبير آن چيست لطفا براي من بگوييد متشكرم.

 7. Behrooz06-06-2016

  سلام من ديشب خواب ديدم يعني فردا روز اول ماه رمضان خواب ديدم به ايران مسافرت كردهام به خانه دايي مادرم كه فوت شده رفتم وخيلي شلوغ بود من نگران از اينكه يكدفه مسافرت كردهام و با همه سلام اهوال پرسي ميكردم يكي يكي وحتي دايي مادم كه فوت شده بود و يكدفعه يك مار سفيد وسبز به طرف من امد ومن فرار كردم ولي من را نيش زد ولي من هيچ اتفاقي برام نيفتاد تنها جاي نيش ورم كرد وهيچ درد و ناراحتي نداشتم

 8. Hamid06-07-2016

  Man ham khawb dedam ke mare mara 3 dafa megazad wale kase bad az gazedane mar mara ahmpor mezanad halam khob meshawad taberash chest lotfan

 9. rozbeh06-19-2016

  سلام دیشب در خواب مار کبری یا زنگی دیدم که ابتدا ان را دنبال کردم ولی ناگهان به سمتم برگشت و بعدش من فرار کردم نمیدونم دنبالم امد یا نه لطفا تعبیرش کنید

 10. jafarsanjari07-29-2016

  خواب دیدم دو ما وارد لای دیوار شدند. بعد دیدم یکی پای بچه ام پیچید ویکی از فامیل آن گرفت و پرت کرد و موقع پرت کردن به دستم خورد بیدار شدم

 11. نظرداد07-30-2016

  سلام دیشب خانمم خواب دیده که عمه اش دوتا مار برایش داده و اون مارها سفید بوده یکیش مرا نیش زده به حدی که دستم سیا شده و دیگری پای خانمم را
  لطفا معلومات بدین

 12. تعبیر خواب مار-برترین – شهر عکس08-04-2016

  […] مار ديدن در خواب تعبیر خواب ابن سیرین امام جعفر صادق […]

 13. فرزانه08-16-2016

  سلام من دیشب در خواب دیدم ماری طلای بزرگ در دم خونمون نشسته

  • فرزانه08-16-2016

   من از درس خونه میرفتم که دیدم یه مار بزرگ طلای دم در خونمون نشسته و خوابه تا منو میبنه بیدار میشه و نیش اش را بیرون میکشه و دنبالم میاد

 14. Amir08-17-2016

  سلام خواب دیدم با چند تا از نزدیکان رفتیم رستوانت اونا گوشت مار سفارش میدن واسه منم میآرن بعد اونا میخورن من نمی خورم میرم بجای اون سیب زمینی میگیرم تعبیرش چیه لطفن بگین

 15. بابک10-13-2016

  سلام من خواب چند تا مار را دیدم یکیشون نیشم زد و من فکر کردم زهرش منو از پا میندازه ولی اثری برمن نکرد
  لطفاً تعبیرش کنید سپاسگزارم

 16. عادل10-15-2016

  سلام خواب دیدم که پام از زیر زخمی شود ویک مار کوچک سفیدی را اوردم بیرون انداختم

 17. حیدر11-09-2016

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم که توی دریا بودم و یک مار سیاه خیلی بزرگ شبیه اژدها از وسط آسمان بیرون آمد و دنبال من کرد و من رفتم زیر آب و از یک جای دیگری از دریا سردر آمدم که کشورما نبود و یک کشتیی که همه زن و مرد خارجی داخلش بودند نزدیکم بود و مار من را ندید و به طرف دیگری رفت

 18. ی بنده خدا11-18-2016

  سلام من خواب دیدم که دوتا مار تو خونه ی ماست یکی سیاه و بزرگ که کبری بود اون یکی هم که کوچیک و سفید بو سفیده مراقب من بود و از من مراقبت میکرد تا سیاه اسیبی بهم نزنه و سیاه هم همش از دست من و مار سفی فرار میکرد تا بلاخره بابام مار سیاه رو کشت وقتی مار سیاه رو کشت مار سفیده هم گم شد و اثری ازش نموند تعبیرش چیه لطفا ج بدید از ترس دارم میمیرم

 19. Alireza11-18-2016

  سلام
  من دیشب خواب دیدم که توی یه صحرا بودم و یه چرتی زدم ولی وقتی بیدار شدم البته در عالم خواب متوجه شدم یه مار بزرگی رفته تو پاچه ی شلوارم و قصد داره خودش بالاتر که من به سعی کردم با گذاشتن دستم روی شلوارم نگذارم بالاتر بیاد و به آرامی از پاچه شلوارم اومد بیرون
  اما بعد از چند دقیقه دیدم دوباره تو پاچه شلوارم رفته و من دوباره گذاشتم به آارامی خودش بیاد بیرون و بعد از بیرون امدنش کشتمش و البته بهم نیش نزد ”’
  ممنون میشم اگر یراتون مغدور باشه بهم بگید تعبیرش چیه
  یاعلی

 20. محمد12-06-2016

  من خواب دو مار بزرگ رو دیدم که یکی به دور گردنم حلقه زده و در حال چرخیدن و سفت کردن و نهایتا دم آن که حالت مار زنگی هستش تکان میده و سر آخر نیش میزنه جوری که احساس درد میکنم

 21. ایدا12-12-2016

  سلام.من دیشب خواب دیدم ی هزار پا بیست سانتی سبز رنگ از پام بیرون اومد،بعد سریع داشت بزرگ میشد رنگش تغییر میکرد، پوست مینداخت،تبدیل شده بود به ی مار خیلی بزرگ،هر کاری هم میکردم نمیتونستیم از خونه بیرونش کنیم تا اینکه خاک ریختم تو چشاش و ناپدید شد آیا تعبیری داره

 22. زهرا12-24-2016

  عزیزان این خواب ها به دلیل افکار پریشان ما در طول روز با شکم پر خوابیدن و یا وحشت از حیوان مار هست و برای تعبیر این خواب ها باید حضرات یعقوب و یوسف ع دست به کار شوند. قران بخوانید و بد به دلتون راه ندین.

 23. امیر12-26-2016

  سلام من خواب دیدم شب بود و با ماشین تو بیابان میگشتیم چراغ که انداختیم همه جا پر بود از تخم های مار روز بعد من در باغ دنبال مار میگشتم که ناگهان با بیل به تنه ی درخت زدم و آنرا را سوراخ کردم که درون آن یک مار سیاه براق به صورت افقی چنبره زده بود با بیل به آن زدم و به پاهام حمله کرد ولی نیش نزد ممنون میشم تعبیرش را بگویید

 24. هادی ملکی01-11-2017

  سلام من در خواب دیدم یک ماری دیدم سیاه و به ماری غیر عادی رنگی هر دو غذا می دادم در خونمون با مادرم یهویی بهش غذا ندادم بعد اونها به من حمله ور شدن تا من و مادرم رو بخورم با یه گونی مار سیاه رو پرت کردم اونطرف تعبیرش چیه چون فقط نیش زدن مار هست خوردم ادم نیست

 25. Motahareh01-16-2017

  سلام،خواهر من دیشب خواب دیده بود ک یه ماری خیلی آروم بوده،و یک دفعه ب سمت من حمله ور میشه و دست منو گاز میگیره که مادر و خواهرم جیغ و داد میکنن،میگه فکر کنم رنگش سبز بود
  هیچ جایی تعبیرش رو پیدا نکردم،میشه راهنمایی کنید؟؟؟

 26. Goli02-13-2017

  سلام من خواب ديدم مار يه حيوان ديگه كه الان يادم نيس با نيشش بلعيد،هيجا تعبيرش را پيدا نكردم، ممنون ميشم؟

 27. Neli02-13-2017

  از شما تقضا دارم خوابم را تعبیر کنید .در خواب دیدم ماری به قصد نیش زدن ب من امد اما گربه ی او را خورد

 28. Frz02-14-2017

  سلام من خواب ديدم كه دوتا مار همديگرو ميخورن و فقط دم هاي اونا باقي ميمونه. تعجب كردم كه چطور ممكنه بعد از زير در كه نميدونم كجا بودم يه مار كوچك لپيتون مشكي دنبالم ميكنه بعد پريدم از اتاق بيرون بيدار شدم.

 29. Rojan02-15-2017

  Dishab khab didam zan daem b shokhi ye mar k sare kuchika va badane bozorg dasht mindaze rom un ham talash mikone nish bezane vali nemitune wali angoshte daeem ro nish zad va az kenare mamanam rad shod hata bedone inke mamanam betarse ya farar kone mar ham negash nakardo raft

 30. میلاد02-16-2017

  سلام
  من دوشب پشت سرهم دیدم شب قبل اینکه بخوابم یه مار سیاه بزرگ که سرش سفید بودتا دو وجب،میومد از دیوار میرفت بالا و چن دیقه بعد برمیگشت میرفت تو حیاط
  میشه راهنمایی کنید ؟ممنون و متشکر

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream