ماما

Advertisements

ماما
آنلي بيتون مى‏گويد:
۱ـ ديدن ماما در خواب ، نشانة آن است كه به بيماري سختي دچار خواهيد شد كه احتمال رهايي از آن بسيار كم است .
۲ـ اگر دختري در خواب ماما ببيند ، علامت آن است كه پريشان و رسوا خواهد شد

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*