ماميزان

Advertisements

ماميزان
محمدبن سيرين گويد: ديدن ماميزان به خواب و خوردن آن، دليل بيماري بود. اگر بيند ماميزان از بهر درد چشم به چشم كشيد. دليل كه كاري كن كه او را از آن ثواب حاصل شود.

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*