ماهي

ماهي
حضرت دانيال گويد:
ديدن ماهي در خواب در درياي گرمسير، دليل بلا و سختي بود و در درياي سردسير تاويلش نيكو بود. اگر ديد ماهي بسيار داشت تازه و بزرگ دليل غنيمت است و اما ماهي كوچك غم است. اگر بيند از شكم ماهي مرواريد يافت، دليل كه پسري آورد.

محمدبن سيرين گويد:
اگر ديد كسي ماهي شود و خشك به وي داد، دليل كه بزرگي ظلم كند. اگر ماهي خورد، دليل كه از غلام مضرت بيند و بعضي مي گويند، دليل سفر است.

جابرمغربي گويد:
ديدن ماهي تازه دليل غنيمت است، زيرا كه بر خوان عيسي (ع) كه از بهشت آورده بودند ماهي بود. اگر بيند از دهان او ماهي بيرون آمد، دليل كه دروغ بسيار گويد. اگر ديد از قضيب او ماهي بيرون آمد، دليل كه او را دختري آيد. اگر ماهي تازه پخته مي خورد، دليل كه به قدر آن مال حاصل كند. اگر ديد ماهي فروشي مي كرد،دليل كه منفعت يابد. اگر ديد ماهيان دريا با او سخن گفتند، دليل كه راز پادشاه آگاه شود و مراد خود حاصل كند.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن ماهي بر شش و جه است.
اول: وزير.
دوم: لشگر.
سوم: دختر دوشيزه.
چهارم: غنيمت.
پنجم: غم و اندوه.
ششم: كنيزكي هندوي

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
ديدن ماهي در خواب نيکو است بخصوص اگر آبي که ماهي در آن شنا مي کند صاف و روشن باشد. اگر در خواب ببينيد جائي در کنار آبگير يا حوض و يا دريا و استخر ايستاده ايد و درون آب ماهيان فراوان مي بينيد که شنا مي کنند بسيار خوب است چرا که خواب شما از آينده اي روشن خبر مي دهد ولي شرط اين است که آب صاف و زلال باشد چنان چه آبي که ماهيان در آن شنا مي کنند تيره و گل آلود باشد نشان آن است که جاه و مقام و پول و مال و منال در دسترس شما قرار مي گيرد اما بعد از طي مراحلي بسيار دشوار و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات فراوان و غم و غصه خوردن زياد. اگر آب متعفن باشد و در آن ماهيان خوش رنگ و زيبا شنا کنند خوب نيست چرا که خواب شما مي گويد چيزهائي بدست مي آوريد که به رنج و بدبختي و بيماري در برخورد به آن نمي ارزد. آب متعفن نشان بيماري و حبس و محکوميت است. ماهي سفيد بخت و اقبال است ، ماهي زرد طلائي پول و مال و ثروت است و ماهي سرخ فر و شکوه است. اگر کسي در خواب يک يا چند ماهي درون شيشه يا تنگ آن طور که در مراسم هفت سين نوروز موسوم است به شما بدهد بسيار خوب است چون از جانب او متمتع و بهره مند مي شويد و به آرزوهاي خود مي رسيد و چنان چه شما به کسي ماهي بدهيد او را کمک و ياري مي کنيد که به آرزوهايش برسد. اگر در خواب ببينيد که ماهي را درسته قورت داديد طمع مي کنيد و دچار حرص و آز مي شويد و اگر غذائي بخوريد، به نعمت مي رسيد. اگر ببينيد ماهي شور مي خوريد چه دودي باشد و چه تازه به شرطي که شور باشد به بلا و مصيبت گرفتار مي شويد.

لوک اويتنهاو مي گويد :
ماهي
ماهيگيري : سود زياد
ماهيهاي بزرگ : رضايت
ماهيهاي کوچک : شکست
ماهيهاي مرده : ناراحتي
پختن آنها : داشتن خانه با سامان
خريدن آن : اطلاعات غلط
ماهيهاي فرمز : ازدواج با يک فرد ثروتمند

يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن ماهي روزي است

آنلي بيتون مى‏گويد:
۱ـ ديدن ماهي در آب زلال و پاكيزه رودخانه ، در خواب ، علامت آن است كه اشخاص قدرتمند و ثروتمند شما را مورد محبت و لطف خود قرار مي دهند .
۲ـ ديدن ماهي مرده در خواب ، نشانة آن است كه در اثر اتفاق درد آوري ثروت و قدرت خود را از دست مي دهيد .
۳ـ اگر دختري خواب ماهي ببيند ، نشانة آن است كه همسري زيبا و با استعداد به دست خواهد آورد .
۴ـ اگر خواب ببينيد گربه ماهي صيد مي كنيد ، نشانة آن است كه نقشه هاي دشمنان شما را پريشان مي كند ، اما حضور ذهن و اقبال به شما كمك مي كند تا از دام آنها بگريزيد .
۵ـ اگر در خواب براي گرفتن ماهي به آب بزنيد ، نشانة آن است كه با توانايي و شهامت ثروتي به دست مي آوريد .
۶ـ خواب ماهيگيري ، نشانة كسب قدرت و علم اقتصاد است . اما اگر در هنگام ماهيگيري چيزي صيد نكنيد ، نشانة آن است كه تلاشهاي شما براي يافتن افتخار و ثروت بي حاصل است .
۷ـ خوردن ماهي در خواب ، علامت روابط دوستانه و پايدار است

22 Comments

 1. کیان06-26-2016

  سلام.خواب دیدم که در حیاط حرم حضرت معصومه و خیابانهای اطراف آن ماهی های بسیار زیاد از انواع مختلفش روی زمین ریخته شده و از دریا حجوم آورده اند هرجاکه پا می گذاشتم ماهی زیر پا و اطراف پاهایم پر بود به قدری که وحشت کرده بودم و خدارا صدا میکردم. لطفا بفرمائد تاویلش چیست ؟؟
  Kian.arash18@yahoo.com

 2. مهسا07-30-2016

  خواب دیدم تویه آکاواریون ماهی های زیادی وحودداردکه یکی ازانهاروداخل سطل انداختم

 3. Zahra11-08-2016

  سلام من چند روزه خواباهای عجیبی میبینم و واقعا در خواب میترسم مثلا دیشب خواب میدیدم تو یه آبگیر کثیف و آلوده پر از مار و ماهی های زشت و کثیف تو هوای گرم شنا میکنم واونا به سمتم هجوم میارن اما من خودمو نجات دادم و دیگه نترسیدم ولی هنوزم به زشتی اون ماهیهای خوابم ماهی ندیدم .

 4. محمد11-14-2016

  سلام من در خواب دیدم که خانه ی ما همانند رودخانه شد و در آن آب بسیار زلال است و موجودات عجیبی در آن هستند که من و دوستم آن هارا کشته و پخته و میل میکنیم البته طعم عجیبی هم داشتو شکل عجیبی هم داشت.

  سپاس از توجه شما خدا نگهدار

 5. محمد11-14-2016

  سلام من در خواب دیدم که خانه ی ما همانند رودخانه شد و در آن آب بسیار زلال وجود دارد و موجودات عجیبی در آن هستند که من و دوستم آن هارا کشته و پخته و میل میکنیم البته طعم عجیبی هم داشتو شکل عجیبی هم داشت.

  سپاس از توجه شما خدا نگهدار

 6. محمد11-28-2016

  سلام خواب دیدم که از ساحل دریا یه ماهی بزرگ میگیرم. اینروزا دچار گرفتاری مالی شدم لطف میکنید تعبیرش را بگویید.ممنون

 7. غزل12-07-2016

  سلام من تو خواب دیدم چندتا ماهی بزرگ سیاه وسبز توی حیاط خانه امون است ومن میترسم وفرار میکنم
  ممنون خداحافظ

 8. mahbobeh Bahadorifar12-14-2016

  سلام من خواب دیدم ماهی قرمز وسفید رنگ و نسبتا بزرگ طرف من میاد و قصد حمله داره و من افتاده بودم و بلند نمیشدم فقط دستانم رو حائل کرده بودم و خیلی هم ترسیده بودم

  • حمید01-07-2017

   سلام
   من خواب دیدم در استخر چند ماهی هست که به قصد خوردن من حمله میکنند
   تعبیر آن چیست ؟!

 9. رضا12-26-2016

  سلام در خواب ديدم از يك حوض بزرگ ماهى درشت را با دست ميگرفتم و ميكوبيدم تا بميرد و رنگ ماهى خاكسترى بود ماهى دوم رنگ قرمز كه همراهان گفتند اين رنگ خوشمزه نيست و دوباره به اب انداختم و يك ماهى به رنگ خاكسترى ديگر گرفتم لطفا تعبيرش را بفرماييد

 10. مهسا01-04-2017

  خواب ديدم از ريشه موهايم ماهي رشد كرده و لابلاي موهايم ماهي هاي فرواني است

  • مرجان03-02-2017

   من خواب دیدم ماهی دارم ولی ماهی مرد….
   بعد از مدتی باردار شدم
   دختری به دنیا آوردم
   و اون فرشته ی آسمونی رفت پیش خدا

 11. شاهین01-06-2017

  سلام ، من در حال حاضر بسیار در تنگنا و گرفتار هستم ، البته از لحاظ مالی ، متاسفانه بیش از ده سال هست که گرفتارم و به هر کاری که دست میزنم بیشتر متضرر میشوم! طوریکه الان حدودا دو ساله که بدلیل عدم توانایی مالی خانه ای که در آن مستاجربودیم را تحویل و پس از ارسال باقیمانده اثاث منزل به شهرستان جهت نگهداری در انباری ، منزل مادر خانم ام زندگی میکنیم ، با توجه باینکه در زمینه خرید و فروش قطعات ماشین آلات سنگین و در همین اواخر در زمینه تولید فعالیت داشتم ، بدلیل مشکلات پیش آمده در شرکتی بصورت حقوق ماهیانه 1500 کار میکنم که با توجه باینکه تا کنون ، خود ، کارفرما بودم ، شرایط خیلی سختی را تجربه میکنم ، دو شب پیش خواب دیدم که انگار در کنار حوضی هستم که تعدادی ماهی قرمز که بنظرم کمی درشت تر از ماهی های داخل تنگ بودند را دارم میگرم و برای بردن ، داخل یک کیسه فریزر میریزم که در آن نیز از قبل آب ریخته بودم ، به قدری تعداد آنها زیاد بود که مقدار آب داخل کیسه جوابگوی انها نبود

 12. Farahnaz01-08-2017

  salam, khab didam tong mahi ro tamiz kardam va dar etmam didam mahi haye ghermez faravani nesbatan dorosht ta tong gam shodan. Shena nemikardan, vali ghermez Va sorati bodan . Zende bodand va tahe tong draz keshide bodand. Moteajeb shodam ke chera yek mahi tabdil be chandin mahi shode . in mahi va tong mahi alan to khonam hast va mahi az sale gozashte zendast. Lotfan Tabir khab ro begoeed. Btashakor faravan.

 13. هوشنگ محمد01-16-2017

  سلام من در خواب دیدم در منزل آکواریم داریم ولی ماهی درونش کم است و من تعدادی ماهی زیبا و قشنگ برای آن گرفتم و همه از این کار خوشحال بودیم.

 14. حمیدرضا01-20-2017

  سلام
  شب تو خواب دیدم کنار ی جوی اب زلال و روان نشسته بودم ومنظره اطراف جوی اب خیلی منظره عالی بود من قلاب رو داخل اب انداختم اولش ی ماهی کوچیک گیرم اومد زود به رود خانه برش گردوندم و دوباره که قلاب رو انداختم ی ماهی با اندازه معمولی و با پولک های رنگارنگ و خیلی خوشکل انگار رنگین کمان بود رو گرفتم وقتی کنارم روی سنگ گذاشتمش ماهی با همون زیبایش بزرگ تر شد .تعبیر این خواب چی هست؟

 15. سعیده پوراسمعیلی01-22-2017

  خواب دیدم برای ما چهار تا پنج ماهی آورده اند .

 16. Omid01-23-2017

  سلام خواب دیدم یه ماهی متوسط با رنگ بنفش تو یک استخر انداختم بعد چند دقیقه اومدم سرش زدن تو استخر ماهی های قرمز کوچیک بود وقتی ماهی راپیدا کردم از دهنش پول و دلار در اورد ریخت تو آب جمشون کردم چیدم تا خشک بشن چند نفر بودیم در اخر فقط یه کمش تو نستم ور دارم ؟؟؟!

 17. من02-09-2017

  برخلاف تاویل احمقانه امام جعفر صادق و ابن سیرین تازی 1 هزار ساله بیسواد شما دیدن ماهی قرمز در خواب از دین فرد حکایت می کند من بارها خواب ماهی قرمز دیدم دیشی خواب دیدم ماهی قرمزی در یک تنگ بسیار تنگ هم عرض خود بدن ماهی بزور تنفس می کرد من کشیدمش بالا دیدم از کمر نصف شد و من فکر میکردم آیا میشود با سوزن بخیه دوباره بدنش را دوخت یا نه

  • Aaaaàaa03-10-2017

   دهنتو آب بکش بیسواد تویی ک ی متنو درست نمیتونی بنویسی

 18. نسیم03-06-2017

  خواب دیدم من فرزندی نوزاد دارم که تنها در خانه مانده است بعد از یک روز دوری به خانه رفتم و دیدم فرزندم ماهی شده و من به نوزادم که شبیه ماهیه و خیلی بی جون شده شیر میدهم و جون دوباره می گیره و سرحال میشه

 19. Aaaaàaa03-10-2017

  درضمن احمقم هستی ک اسم شیعه رو رو خودت گذاشتیو اونوقت ب امامت صفت بد لقب میدی تا احمقایی این چنینی هستن دیگه ب داعش و چیزای دیگه واسه نابودی نیازی نیس

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream