ماکيان

ماکيان
محمدبن سيرين گويد:
ديدن ماكيان درخواب، دليل خادم و كنيزك است و اگر ديد كه مرغ خانگي بسيار داشت، دليل است سروري يابد.

ابراهيم كرماني گويد:
ديدن ماكيان به خواب، دليل زني بود با جمال و مال. اگر بيند ماكيان در خانه او خانه كرد دليل است از زني منفعت يابد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن ماكيان به خواب سه وجه است.
اول: زن صاحب جمال.
دوم: كنيزك.
سوم: خادم خانه.

يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن ماکيان وخروس زيادي نعمت باشد

. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*